Få styr på din returtemperatur og spar penge

En lav returtemperatur (under 31 oC) giver en kontant besparelse fra 1. jan. 2018. Denne grænse reguleres dog nedad med en grad pr. år indtil den i 2019 når ned på 30 oC, hvor den så låses fast.

Pr. 1. jan. 2018 må din gennemsnitlige returtemperaturen, set over hele året, højst ligge på 36 oC, hvis du vil undgå at betale motivationstarif og den skal ligge under 31 oC, hvis du vil have rabat på varmeregningen!

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 36 oC tillægges dit varmeforbrug 1% pr. grad du ligger over 36 oC. Ligger den derimod under 31 oC får du en rabat på 1% pr. grad den ligger under 31 oC.

Returvand med en for høj temperatur er et af de største problemer, når det gælder effektiv produktion og distribution af fjernvarme. Det giver nemlig både ressourcespild i produktionen og øget varmetab i fjernvarmerørene og dermed højere fjernvarmepriser.

Se folderen "Skru op for effektiviteten - og ned for prisen"

Følg din returtemperatur dag for dag via E|Forsyning.

Du skal bruge dit forbrugernr. og din pinkode som du finder på seneste årsopgørelse eller din acontoopkrævning fra NETS (tidl. PBS).

Beregn din besparelse eller tillæg - Motivationstarif

Du kan her beregne, hvad den nye motivationstarif vil betyde for dig.

Hent regnearket nedenfor og indtast dit årlige fjernvarmeforbrug (MWh) samt den gennemsnitlige returtemperatur.

Ved at sænke returtemperaturen kan der være penge at spare.

Eksempel:

Ved en gennemsnitlig returtemperatur på 27 oC sparer du, i år 2018, 4 % på dit fjernvarmeforbrug målt i MWh!

EXCEL-regneark for beregning af besparelse/tillæg ved den ny Motivationstarif - hentes her.