Få styr på din returtemperatur og spar penge

En lav returtemperatur (under 30 oC) giver en kontant besparelse.

Din gennemsnitlige returtemperaturen må, set over hele året, højst ligge på 35 oC, hvis du vil undgå at betale motivationstarif og den skal ligge under 30 oC, hvis du vil have rabat på varmeregningen!

Hvis din gennemsnitlige returtemperatur, set over hele året, ligger over 35 oC tillægges dit varmeforbrug 1% pr. grad du ligger over 35 oC. Ligger den derimod under 30 oC får du en rabat på 1% pr. grad den ligger under 30 oC.

Returvand med en for høj temperatur er et af de største problemer, når det gælder effektiv produktion og distribution af fjernvarme. Det giver nemlig både ressourcespild i produktionen og øget varmetab i fjernvarmerørene og dermed højere fjernvarmepriser.


Følg din returtemperatur dag for dag via E|Forsyning.

Du skal bruge dit forbrugernr. og din pinkode som du finder på seneste årsopgørelse eller din acontoopkrævning fra NETS (tidl. PBS).

//