Referat - Informationsmøde - Marstrup d. 6. sep. 2021

Direktør for Haderslev Fjernvarme Morten Hartmann startede mødet med, at fortælle hvem Haderslev Fjernvarme er:

Haderslev Fjernvarme blev stiftet som A.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) i marts 1958 af driftige borgere, som allerede dengang havde fokus på miljøet og ønskede en omstilling fra kakkelovne til fjernvarme. Haderslev Fjernvarme købte det gamle elværk på Gravene og herfra blev den første varme leveret i september 1959.

I starten blev fjernvarmen produceret på fuelolie, som i 80´erne blev erstattet af naturgas, men hvor en del af varmen også kom fra det kommunale affaldsforbrændingsanlæg på Fjordagervej. Affaldsforbrændingen flyttede til Marstrup (Knokbjerg) i 1993, men ophørt her i 2013 da affaldsvarmen og affaldsforbrændingen på det tidspunkt var den dyreste i Danmark.

Haderslev Fjernvarme rev det gamle affaldsforbrændingsanlæg på Knokbjerg ned og på det gamle fundament byggede man det nuværende flisfyrede anlæg. Fjernvarmen kunne dermed produceres meget billigere, til glæde for kunderne.

Haderslev Fjernvarme er som landets øvrige fjernvarmeselskaber underlagt Varmeforsyningsloven, hvilket betyder at der ikke må tjenes penge på produktion, distribution og salg af fjernvarme. Kunderne får dermed leveret fjernvarme til priser, hvor hverken aktionærer eller andre får et afkast.
Er der overskud det ene år indregnes dette i kundernes priser det efterfølgende år. Dette har gennem mange år været med til, at sikre stabile og lave priser hos Haderslev Fjernvarme.

Morten Hartmann gennemgik herefter baggrunden for at Haderslev Fjernvarme har igangsat det store udvidelsesprojekt og hvor fjernvarmen forventes at blive rullet ud.

Den kommunale godkendelse af udvidelsesprojektet hviler på betingelsen af, at projektets samfunds- og selskabsøkonomi skal være positiv for hvert af de 13 udvidelsesetaper. For 12 af etaperne skal minimumstilslutningen det første år ligge på 60% af ejendomme i det enkelte område, men pga. større afstand mellem ejendommene i Marstrup er der her krav om 70% tilslutning det første år yderligere 10% i år to og endnu yderligere 5% i år 3. 

At Marstrup skal have en højere tilslutning (70%+10%+5%) betyder at udvidelsesprojektet i Marstrup kun er betinget godkendt og dermed først får status som fjernvarmeområde når der er opnået 70% bindende tilslutning (aftaler).

Status på interessetilkendegivelser fra Marstrup:
Pr. 6. september 2021 er der hhv. 124 ejendomme, der uforpligtende har tilkendegivet interesse for fjernvarmen, og 8 ejendom der har givet bindende tilsagn til fjernvarmen. Dette svarer samlet til 45% og der er derfor lang vej til de krævede 70%, hvorfor fjernvarme til Marstrup er i risiko for ikke, at kunne blive en realitet!

Haderslev Fjernvarmes bestyrelse er fuldt bevidste om det dilemma, der ligger for bolig-/ejendomsejerne i Marstrup, hvor udsigten til at fjernvarmen først påbegyndes i Marstrup i 2025 og det at ikke alle nuværende gas-/oliefyr kan stå distancen (holde sig kørende) indtil en gang i 2025. Der vil utvivlsomt være bolig-/ejendomsejere som inden de kan skifte til fjernvarme, må investere i reparationer eller midlertidige løsninger for, at holde varme til fjernvarmen når frem til deres ejendom. Bestyrelsen for Haderslev Fjernvarme mener her ikke det er rimeligt, at bolig-/ejendomsejere skal leve ca. 4 år i uvished mht. om fjernvarme til Marstrup eventuelt ikke bliver til noget. Ud fra dette ønsker bestyrelsen, inden årets (2021) udgang, at få afklaret om det er realistisk at opnå minimumstilslutningen på 70% inden 2025.

Opfordringen til deltagerne på informationsmødet og helt generelt til alle bolig-/ejendomsejere i Marstrup er derfor, at så mange som muligt får tilkendegivet deres interesse senest d. 9. dec. 2021.

Såfremt Haderslev Fjernvarme d. 9. dec. 2021 ikke opnår minimum 75% uforpligtende interessetilkendegivelser, vil Haderslev Fjernvarme se sig nødsaget til, at opgive udvidelse af fjernvarmeområdet til Marstrup. 


Efter Morten Hartmanns præsentation var der stor spørgelyst og en generel positiv indstilling til, at fjernvarmen kommer til Marstrup.

Fra salen blev det foreslået, at kontakte ejeren af købmandsbutikken i Marstrup så der her kan reklameres for fjernvarmen og oplyses om at det er nu og de næste tre måneder, at bolig-/ejendomsejerne i Marstrup skal tilkendegive deres interesse, hvis projektet med fjernvarme til Marstrup skal kunne realiseres.

Morten Hartmann lovede at de der allerede har tilkendegivet deres interesse, vil modtage besked om, at dette er blevet registeret. Besked sendes ud på e-mail, hvor dette er muligt og alle øvrige får besked pr. brev.

Haderslev Fjernvarme vil fra 1. oktober på både Facebook-siden Marstrup City og på www.haderslev-fjernvarme.dk/marstrup hver 14. dag opdatere hvor mange der i Marstrup har tilmeldt sig med uforpligtende interessetilkendegivelser. Tilmelding kan ske her: Tilmeld

OBS! Adresser der er tilmeldt Reklamer-nej-tak eller Robinsonlisten vil ikke modtage vores informationsbreve o.l. medmindre de forinden har tilmeldt sig via ovenstående link!

Stor tak til alle 96 deltagere i informationsmødet og for den gode spørgelyst samt positive indstilling ift. fjernvarmen.

Præsentation fra informationsmødet kan downloades nedenfor.