Ændring i bestemmelserne

Der er fortaget ændringer i leverings- og de tekniske bestemmelser. Se de aktuelle bestemmelser ved at klikke på linkene herunder. For en uddybende gennemgang af ændringerne, læs videre nedenfor.

Leveringsbestemmelser

Haderslev Fjernvarme ændrer i leveringsbestemmelserne for at sætte fokus på, at det er vigtigt, du som fjernvarmekunde holder løbende øje med eventuelle utætheder på din installation

Din fjernvarmemåler og din hovedhane er Haderslev Fjernvarmes ejendom og ansvar, selv om begge dele befinder sig i dit hjem. Og oplever du problemer med nogle af delene, er det også vores ansvar at sørge for at få det bragt i orden. Men da både fjernvarmemåler og hovedhane befinder sig i dit hjem, kan vi ikke løbende holde øje med, om der eksempelvis opstår en utæthed. Derfor er det vigtigt, at du som fjernvarmekunde løbende selv holder øje med det og kontakter os i tilfælde af problemer.

Med nedenstående ændring af leveringsbestemmelserne ønsker vi derfor i Haderslev Fjernvarme at præcisere og sætte fokus på, at man som fjernvarmekunde selv har ansvaret for løbende overvågning af sin fjernvarmemåler og hovedhane.

 

Tjek din forsikring

Samtidig vil vi gerne opfordre dig til at kaste et øje på din forsikring. Opstår der en utæthed i forbindelse med din fjernvarmeinstallation, er det nemlig også din forsikring, der skal dække i forbindelse med eksempelvis en vandskade. Langt de fleste er forsikret mod vandskade, men en del forsikringer dækker ikke såkaldte siveskader. Siveskader opstår, når et rør eller en installation er let utæt og kun drypper lidt. De kan derfor være svære at opdage, så det en rigtig god idé at sikre sig, at forsikringen også dækker i disse tilfælde.

I leveringsbestemmelserne har vi derfor også præciseret, at man som fjernvarmekunde er ansvarlig for at tegne de nødvendige forsikringer.

 

Oversigt over ændringer i leveringsbestemmelserne:

Ændringerne af leveringsbestemmelserne vedrører kun afsnit 3, hvor der er lavet to tilføjelser, som er markeret med rødt nedenfor.

3.10  FORBRUGEREN er ansvarlig for selv løbende at føre tilsyn med fjernvarmeinstallationen, herunder tilse, at der ikke er utætheder på installationen, hvilket også omfatter fjernvarmemåleren samt stikledningens indføring og hovedhaner, tilhørende VÆRKET.

3.11  FORBRUGEREN er – såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra dennes side – ansvarlig for beskadigelse af VÆRKETs ejendom, jf. dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning.

3.12. FORBRUGEREN er ansvarlig for selv at tegne nødvendige forsikringer, der dækker eventuelle vandskader på bygning og inventar, ved både pludseligt opståede utætheder og/eller utætheder, der karakteriseres som siveskader (mindre utætheder) på fjernvarmeinstallationen, herunder også utætheder relateret til VÆRKETs måler, hovedhaner eller stikledningsindføring.

Ved eventuelt opstående vandskader skal FORBRUGEREN selv anmelde skaden til eget forsikringsselskab og FORBRUGEREN skal selv afholde omkostninger til eventuelt selvrisiko, uanset årsag til vandskadens opståen.

3.13.  VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel, jf. 8.3

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostinger.


Afsnit 3.11 og 3.13 er uændrede i forhold til de nuværende bestemmelser og har alene fået nyt nummer som følge af, at der er tilføjet afsnit 3.10 og 3.12.

Tekniske bestemmelser

Vi ønsker i Haderslev Fjernvarme at gøre det mere fleksibelt for dig som fjernvarmekunde, at indrette dit hjem i forbindelse med din fjernvarmeinstallation.


Det er vigtigt for os i Haderslev Fjernvarme, at vi hurtigt og nemt kan komme til hovedhanerne, fjernvarmemåler, fjernvarmeunit og stikledningens indføring på din fjernvarmeinstallation, hvis vi skal lave reparation, service samt udskiftning af disse dele. Hvis der er opstået en utæthed er det desuden også vigtigt, at man hurtigt kan få lukket for vandet. Men som fjernvarmekunde skal du også have mulighed for at indrette dig fleksibelt med din fjernvarmeinstallation. Derfor har vi valgt at fjerne de ret rigide pladskrav i vores tekniske bestemmelser og erstatte dem med et mere et fleksibelt krav om uhindret adgang til installationen.

Det giver dig som fjernvarmekunde mulighed for at indrette dig på den måde, du ønsker. Blot skal du nemt og hurtigt kunne fjerne eventuelle skabe og møbler, der er sat op foran eller omkring måleren, hovedhaner, fjernvarmeunit og stikledningsindføring.

 

Her kan du se forskellen på det nuværende og det nye afsnit i de tekniske bestemmelser:

 

Nuværende bestemmelser:

4.3 Pladskrav

Der skal som minimum være en friplads på 40 centimeter foran hovedhaner. Der skal som minimum være en fri højde på 1,9 meter og en fri bredde på 0,7 meter i skakte.

Ved montage af fjernvarmeunits skal som minimum være en fri passage på 10 centimeter over unit’en, 10 centimeter på hver side af unit’en og 90 centimeter foran unit’en.

 

Ny formulering:

4.3 Pladskrav

Der skal være nem og uhindret adgang for montage, demontering og servicering af hhv. målere, hovedhaner og fjernvarmeunitter samt udskiftning af stikledningen.

Såfremt Haderslev Fjernvarme, ved for eksempel servicering eller udskiftning af hhv. måler, stikledningen og hovedhaner samt fjernvarme-uniten, skønner, at der ikke er nem og uhindret adgang til måleren, stikledningen, hovedhaner eller fjernvarme-uniten, kan Haderslev Fjernvarme kræve, at eventuelle forhindringer, for eksempel fastmonterede skabe, plader, hårde hvidevarer etc. fjernes af kunden selv eller for dennes regning for udførelse af arbejde og service.